Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie

OGLOSZENIE O NABORZE NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GOPS

Utworzono dnia 15.01.2020

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNIKOWIE

o naborze na wolne stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY


I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

 

II. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego,
 5. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 7-letnią praktykę w księgowości budżetowej.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, a także ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu Pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania,
 2. znajomość programów finansowo-księgowych,
 3. znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,
 4. znajomość zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 5. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów finansowych w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 6. posiadanie cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w  zakresie wykonywanego stanowiska, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 7. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością GOPS,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi  GOPS,
 3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym GOPS,
 4. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretacja,
 5. przygotowywanie planów finansowych oraz harmonogramu wydatków GOPS,
 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 7. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych, nadzorowanie prawidłowego przebiegu inwentaryzacji, likwidacji,  przekazywania środków trwałych,
 9. rozliczenia dotacji z budżetu Gminy i funduszy UE na inwestycje i zadania zlecone,
 10. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
 11. przygotowanie projektów uchwał  Rady Gminy związanych z gospodarką finansową GOPS,
 12. nadzorowanie windykacji należności, w tym prowadzonych postępowań sądowych

i egzekucyjnych,

 1. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych zatrudnionych pracowników,
 2. obsługa programu Płatnik,
 3. obsługa bankowa,
 4. wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez kierownika GOPS lub Wójta.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),
 4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: główny księgowy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. kserokopie świadectw pracy,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

VIIMiejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie” do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 12.00.

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu

 

VIIIInformacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

IXInformacje dodatkowe:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

X. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.             
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny