Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie

Statut

 

UCHWAŁA NR XI/52/2015

RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 21 października 2015 r.

                               

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póz. zm.)

uchwala się, co następuje:

§  1.Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§  2. Traci moc uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie oraz uchwała Nr X/49/2015 z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo

             Jadwiga Padlewska

 

 

Uzasadnienie

 

            Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie wynika z konieczności  dostosowania przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej  Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa.

Dokonanie zmian związane jest również z koniecznością ujednolicenia oraz uporządkowania prawnego zapisów Statutu. Celem zmian w statucie jest odzwierciedlenie faktycznie wykonywanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Wobec powyższego dla prawidłowego funkcjonowania GOPS w Czernikowie podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważa się za zasadne.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XI/52/2015

Rady Gminy Czernikowo

z dnia 21 października 2015 r.

 

 

STATUT

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

 

I.       Przepisy ogólne

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Czernikowo, utworzoną na mocy Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Gminy w Czernikowie z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.),
 4. Niniejszego Statutu

 

II.      Siedziba i obszar działania

§ 2.

 1. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12
 2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Czernikowo.

 

 

III.      Przedmiot działalności

§ 3.

 1. Przedmiotem działalności Ośrodka są ustawowe zadania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. W zakresie pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone Gminy Czernikowo oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 3. Ośrodek realizuje zadania przekazane przez Wójta Gminy w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 4. Ośrodek prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i wspieraniem rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym i zleconym.

§ 4

Do zadań działalności podstawowej Ośrodka w szczególności należy:

 1. udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie oraz realizacja programów aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 3. rozwijanie nowych form pomocy społecznej,
 4. aktywizacja i integracja lokalna
 5. tworzenie warunków do rozwoju systemu pomocy społecznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. organizacja pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
 7. prowadzenie spraw, w tym przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych określonych w ustawie,
 8. prowadzenie spraw, w tym ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich realizacja na podstawie ustawy, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 9. prowadzenie spraw, w tym ustalanie i wypłacania świadczeń dla opiekunów określonych w ustawie,
 10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy kombatantom określonych w ustawie,
 11. prowadzenie postępowania w sprawie potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określonych w ustawie,
 12. prowadzenie spraw, w tym przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych określonych w ustawach.

 

IV.     Zarządzanie i organizacja

§ 5.

 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Czernikowo.
 2. Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

          3.  Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta, o ile jest to niezbędne dla realizacji statutowych zadań Ośrodka.

         4. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej może być także udzielone przez Wójta innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

5. Kierownik wydaje w ramach zwykłego zarządu lub w granicach pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

         6.  Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

         7. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki w zakresie określonym upoważnieniem pełni pracownik upoważniony przez Kierownika.

8.  Kierownik składa Radzie Gminy w Czernikowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

9.  Zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określa Regulamin Organizacyjny, który opracowuje i wprowadza Kierownik Ośrodka.

 

§ 6

W skład Ośrodka wchodzą jednoosobowe i wieloosobowe stanowiska pracy, w tym :

 1. Kierownik
 2. główna księgowa
 3. wieloosobowe stanowiska pracowników socjalnych
 4. wieloosobowe stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 5. stanowisko asystenta rodziny
 6. stanowisko opiekunki środowiskowej

V.    Gospodarka finansowa

§ 7.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest  plan finansowy sporządzony przez kierownika na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy budżetu, jako element układu wykonawczego do budżetu na dany rok.
 3. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu gminy, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu gmin.

         4. Za prawidłowe gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odpowiada Kierownik   Ośrodka.

5.  Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Czernikowo.

6.  Ośrodek  może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. przyjmować i dysponować środkami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę oraz realizować programy, konkursy i projekty współfinansowane ze środków pozabudżetowych.

§ 8.

 1. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
 2. Obsługę kasową Ośrodka organizuje Kierownik Ośrodka.

.

 

VI.    Nadzór i kontrola

§ 9.

 1. Organy gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w sposób i trybie określonym w przepisach szczegółowych, a w szczególności w Statucie Gminy Czernikowo.
 2. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością finansową Kierownika GOPS sprawuje Skarbnik Gminy Czernikowo.

 

§ 10

Wojewoda Kujawsko-Pomorski sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie określonym w przepisach prawa.

 

 

 VII.  Postanowienia końcowe

§ 11.

 W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§ 12.

 Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny